Vår miljöpolicy

ATAB-Trappans verksamhet påverkar miljön – precis som all annan industriell verksamhet. Vår skyldihget är att minska påverkan på miljön så mycket som möjligt. Vi har samma ansvar mot naturen som mot våra kunder, anställda och samhället omkring oss.
ATAB-Trappans miljöpolicy är att bidra till en varaktig hushållning av våra naturresurser genom att fortlöpande reducera vår egen påverkan. Detta innebär en ständig förbättring och förebyggande av förorening av miljön.

För att infria denna miljöpolicy ska vi..
– aktivt driva och utveckla miljöfrågorna i samverkan med våra medarbetare.
– följa upp de övergripande och detaljerade miljömålen.
– ha högre standard på miljön i vårt företag än vad lagstiftningen anger.
– vid inköp av trämaterialet får garantier för återplantering.
– vid inköp anliga företag som har miljöledningssystem eller är på väg att införa ett sådant.

Vår miljödeklaration

– ATAB-Trappan AB har tillstånd enligt miljöskyddslagen.
– Miljörapport redovisas till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Ljungby.
– ATAB-Trappan AB har miljö- och arbetsmiljöpolicy.
– ATAB-Trappan AB arbetar enligt ISO 9001
– Internkontroller sker fortlöpande
– Arbetet med miljöledningsprogram enligt ISO 14001 fortgår.
– Företaget är anslutet till REPA-registret.

Produkten
Trappan och räcken består av massivt trä. Träslag som företrädesvis används är furu, björk, bok, ek, ask och lönn. För samtliga använda träslag garanteras återplantering.

Tillverkning
Produkterna tillverkas med hög teknisk nivå kombinerat med lång hantverksmässig tradition. Det träspill som uppkommer vid tillverkningen återvinns till energi för vår produktion. De utsläpp som görs är från stoft och rökgaser från fastbränsleanläggningen. Inga lösningsmedel används eftersom vi arbetar med UV-härdande lack i produktionssystemet, ATAB-Trappans EcoFinish™.

Användning
Trappmöblerna används i hem och offentlig miljö. Möbelfaktas höga krav på bla. ytor gäller.

Återvinning
Energiåtervinning – Eftersom ATAB-Trappans trappor helt är tillverkade i trä kan 100% återvinnas som energi.
Deponering – Trä är ett biologiskt material som med tiden bryts ned i naturen av de mikroorganismer som normalt förekommer i ett balanserat ekosystem.