En grundkurs i trappkunskap

Trappformer

Trapplösningar brukar oftast benämnas utifrån de tre grundformerna, Rak, L- och U-trappor.
Naturligtvis finns även andra former och utförande att välja, beroende på utrymme och önskemål, såsom bla. S- och kvadrat-formade trappor. Alla trappformer kan även inkludera olika varianter av större avsatser, sk. vilplan.
Det finns även möjligheter att frångå 90 graders vinklar om så önskas eller krävs, och istället använda andra vinklar eller rundade former.

Öppen eller stängd

En trappa kan vara i öppet eller stängt utförande. Med stängd menas att det mellan planstegen finns någon form av platta vilken gör att man inte kan se genom trappan. Denna platta/skiva kallas sättsteg. En öppen trappa har istället oftast en skyddslist under varje steg, för att förhindra att små barn skall kunna ramla igenom.

Räcke

Till en trapplösning hör oftast även någon form av räckeskonstruktion, dels stigandes med trappan upp, och dels runt om valvöppningen på det övre planet. Dessa kallas stigande räcke resp. barriär
Alla räcken består av någon form av handledare/överliggare och har en fyllning av räckesståndare, glasskivor eller dylikt. För att få stabilitet i konstruktionen används även olika stolpar, vilka oftast integreras i själva trappans konstruktion.

Höger- eller vänstersvängd

För att inte missförstå varandra då man pratar om hur en trappa skall utformas, betraktas alltid en trapplösning som om man står på nedre planet och skall gå upp. Svänger då trappan upp åt höger, är det en ”högersvängd” trappa.

Frihöjder och fingeravstånd…

Även inom trappkonstruktions-världen finns ett otal begrepp vilka kan vara svåra att förstå. Dessa är naturligvis inget som man som konsument måste lära sig, men det kan vara bra att känna till vad vi som trapptillverkare måste ta hänsyn till. Två sådana begrepp är huvudfrihöjd och fingeravstånd.
Huvudfrihöjd kallas det mått som uppstår då trappan passerar under valvkanten. Oftast befinner man sig då på steg 2 eller 3. Frihöjden där skall enligt svensk norm vara 2000 mm.
Avståndet mellan det stigande räckets handledare och valvkanten, eller mellan den väggmonterade handledaren och väggen skall vara minst 40 mm. Detta avstånd kallas fingeravstånd och måste finnas för att du skall kunna hålla i handledaren medan du går uppför trappan.